top of page

کلاس B78

اطلاعات در مورد کلاس B78

در گذشته، هرکسی که گواهینامه رانندگی کلاس B می گرفت، باید به وسیله نقلیه ای که با آن آزمون عملی را انجام می داد، توجه می کرد. در حین تست در خودروی گیربکس اتوماتیک، کد 78 روی گواهینامه رانندگی درج شد. با این حال، فقط خودروهایی با گیربکس اتوماتیک ممکن است با آن رانندگی کنند. با B197، آموزش گواهینامه رانندگی در وسایل نقلیه با گیربکس دستی و اتوماتیک می تواند بدون محدودیت گواهینامه رانندگی ترکیب شود.

گواهینامه رانندگی-b197-electric-car-2-2205_b55ebc.webp

تست با چه وسیله نقلیه ای انجام می شود؟

توانایی رانندگی گیربکس های دستی باید در یک تست رانندگی حداقل 15 دقیقه با مربی رانندگی ثابت شود؛ آزمایش جداگانه روی گیربکس دستی ضروری نیست. سپس آزمون واقعی رانندگی را می توان با یک گیربکس اتوماتیک تکمیل کرد.

bottom of page